't Boerenhuys

Experts in landelijk vastgoed

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Pittem, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

Artikel 2

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

Niet of laattijdig betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 100 EUR) als schadebeding, ter voldoening van de innings- en administratiekosten.

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de diensten onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden, ingaande 8 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven door de dienstverlener. Alle hieruit voortvloeiende kosten dan wel geleden schade zijn ten laste van de klant.  

Artikel 3

Klachten betreffende de levering van de diensten moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de betrokken dienst, klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen tevens binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend worden ter kennis gebracht.

Artikel 4

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, waarbij desgevallend het Vredegerecht van Tielt bevoegd is.

Steeds het nieuwste aanbod in je mailbox?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bekijk het aanbod

Neem een kijkje in ons aanbod panden en kijk zeker ook eens wat we al verkochten.

Meer info