't Boerenhuys

Experts in landelijk vastgoed

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming

Hieronder vindt u het beleid van ’t Boerenhuys BVBA op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

I. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

‘t Boerenhuys BVBA
Koolkenstraat 9 8740 Pittem
KBO 0700 745 519
info@boerenhuys.be

’t Boerenhuys is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat ‘t Boerenhuys BVBA enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zo nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

 1. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe ‘t Boerenhuys BVBA (met inbegrip van haar dochterondernemingen die hier kunnen worden teruggevonden, hierna ook ‘Wij’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten en alle personen die met ‘t Boerenhuys BVBA in contact staan (bvb. door het bezoeken van onze website of door het stellen van vragen via e-mail of telefoon) (hierna ‘u’ of ‘de gebruiker’).
 2. Onder ‘t Boerenhuys BVBA worden, naast de dochterondernemingen, eveneens de volgende merken begrepen: landbouwgrondtekoop alsook enige nieuwe merken die ‘t Boerenhuys BVBA op de markt zou brengen.
 3. Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 4. ‘t Boerenhuys BVBA hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. ‘t Boerenhuys BVBA behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw gegevens leeft ‘t Boerenhuys BVBA evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

 1. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van ‘t Boerenhuys BVBA op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop ‘t Boerenhuys BVBA uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van ‘t Boerenhuys BVBA:

050 70 80 80, info@boerenhuys.be

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

 

II. Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens wij verwerken, hangt af van de concrete diensten die wij verlenen.

Doorgaans gaat het daarbij om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om allerhande gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren.

De gegevens die wij voor een bepaalde dienst of opdracht nodig hebben, staan in principe ook nader omschreven in de betreffende regelgeving.

‘t Boerenhuys BVBA kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van ‘t Boerenhuys BVBA.

Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze verklaring eerst een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin ‘t Boerenhuys BVBA deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor ‘t Boerenhuys BVBA de gegevens verwerkt.

 

 1. Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Voorbeelden: Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

Context: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, of u registreert om de diensten van ‘t Boerenhuys BVBA (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

 1. Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Voorbeelden: Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstromingsgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde.

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door ‘t Boerenhuys BVBA opgevraagd bij de overheid of technische experten.

 1. Gegevens van kandidaat - huurder/koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

 Voorbeelden: Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

 Context: Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult. 

 1. Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Voorbeelden: Rijksregisternummer.

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

 1. Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Voorbeelden: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Context: Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan ‘t Boerenhuys BVBA wanneer ‘t Boerenhuys BVBA de functie van syndicus uitoefent

 1. Gegevens over de verrichtingen van ‘t Boerenhuys BVBA met u.

Voorbeelden: De informatie in verband met uw contacten met ‘t Boerenhuys BVBA, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande ‘t Boerenhuys BVBA, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en ‘t Boerenhuys BVBA (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.). 

 1. Gegevens over de exploitatie en voorkeuren van de klant. 

Voorbeelden: Informatie over u als exploitant binnen de landbouw zoals landbouwnummer, exploitatienummer, milieuvergunning inclusief detail, landbouwsector, etc. 

Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of opvolging die door ‘t Boerenhuys BVBA zijn en worden uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen. 

 1. Cookies

Voorbeelden: Gegevens over klik-en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.

Context: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover in artikel IX.

’t Boerenhuys BVBA verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

III. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om onze taken van algemeen belang te realiseren. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de concrete taak. Soms legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

‘t Boerenhuys BVBA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. ‘t Boerenhuys BVBA zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

In het algemeen verwerkt ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van ‘t Boerenhuys BVBA (12.1).
 • Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren (12.2).
 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van ‘t Boerenhuys BVBA zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen ‘t Boerenhuys BVBA naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden.
 • In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken.

a)          Wettelijke verplichtingen

‘t Boerenhuys BVBA dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat ‘t Boerenhuys BVBA samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens aan hen overmaakt.

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.  
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.
 • De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

b)           Contractuele relaties tussen ‘t Boerenhuys BVBA en u als klant

Alvorens contracten te sluiten dient ‘t Boerenhuys BVBA soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

 • Te reageren op uw verzoek.
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
 • De voorwaarden te bepalen en waarborgen tegen welke voorwaarden het contract wordt afgesloten.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient ‘t Boerenhuys BVBA een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen ‘t Boerenhuys BVBA worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten.
 • Het beheer van uw vastgoed.
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

‘t Boerenhuys BVBA kan uw gegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

c)           Gerechtvaardigde belangen van ‘t Boerenhuys BVBA

‘t Boerenhuys BVBA verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft ‘t Boerenhuys BVBA ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van ‘t Boerenhuys BVBA.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de verder vermelde retentieperiode.
 • Toezicht op de activiteiten van ‘t Boerenhuys BVBA, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van ‘t Boerenhuys BVBA, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van ‘t Boerenhuys BVBA, op basis van enquêtes bij klanten van ‘t Boerenhuys BVBA, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan ‘t Boerenhuys BVBA.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel XI: Cookies.
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van ‘t Boerenhuys BVBA of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

d)          Specifiek gerechtvaardigd belang van ‘t Boerenhuys BVBA: direct marketing doeleinde

‘t Boerenhuys BVBA voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan ‘t Boerenhuys BVBA onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar ‘t Boerenhuys BVBA aanwezig was).
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

‘t Boerenhuys BVBA analyseert ook de resultaten van haar marketing- en campagneactiviteiten om de effectiviteit van deze activiteiten te meten en om u relevante oplossingen aan te bieden.

e)           Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

‘t Boerenhuys BVBA kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt ‘t Boerenhuys BVBA eerst uw specifieke toestemming. Door deze privacy en cookie policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

f)           Categorieën en verwerkingsdoelen opgelijst

Hier volgt een niet-exhaustief doch gedetailleerd overzicht van de verschillende verwerkingen en de respectievelijke doeleinden.

 1. Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)/ kandidaat - koper / huurder, beleggers

Verwerkingsdoel: Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of het onderhouden van het klantenbestand. De persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het versturen van de nieuwsbrief, indien de klant daarvoor zijn toestemming heeft gegeven via de website of via e-mail.
 • Het versturen via e-mail van de  gedownloade documenten op de website, alsook een overzicht ervan.  
 • Het versturen van een bevestigingsmail voor de goede ontvangst van een bepaalde aanvraag (zoals een info-aanvraag van een pand, project, bezoekaanvraag verhuur…)
 • Het versturen van een e-mail met bijlage waarbij de volledige rondleiding van een pand mogelijk wordt gemaakt
 • Het versturen van hou-mij-op-de-hoogte e-mails
 • Versturen van gepersonaliseerde emails
 • Tell a friend doeleinden

Indien toestemming is gegeven betreffende direct marketing kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om u per e-mail informatie te geven over ‘t Boerenhuys BVBA haar aanbiedingen.  

Daarnaast kunnen naam en adresgegevens gebruikt worden om u per post informatie over ‘t Boerenhuys BVBA haar aanbiedingen toe te sturen.

 1. Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 1. Gegevens van kandidaat huurder/koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 1. Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 1. Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 1. Gegevens over de verrichtingen van ‘t Boerenhuys BVBA met u.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en ‘t Boerenhuys BVBA te onderhouden en te optimaliseren.

 1. Gegevens over de exploitatie en voorkeuren van de klant.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en ‘t Boerenhuys BVBA te onderhouden en te optimaliseren. Voor het opvolgen van uw veestapel in het kader van uw NER-behoefte.

 1. Cookies

IV. Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.

Ten eerste vragen we bij u rechtstreeks gegevens  op via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij derden die er al over beschikken.

Als we bij derden gegevens over u opvragen, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

V. Aan wie geven we uw Persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door diensten en medewerkers van ‘t Boerenhuys BVBA.

Voor bovengenoemde doeleinden kan ‘t Boerenhuys BVBA uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

 1. Persoonsgegevens binnen ‘t Boerenhuys BVBA

‘t Boerenhuys BVBA behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

‘t Boerenhuys BVBA kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan ‘t Boerenhuys BVBA die ‘t Boerenhuys BVBA bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van reporting, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 1. Persoonsgegevens buiten ‘t Boerenhuys BVBA

In sommige gevallen is ‘t Boerenhuys BVBA bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.
 • Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek

‘t Boerenhuys BVBA draagt uw gegevens tevens over aan dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerp en behoud van computerapparatuur en internetapplicaties.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
 • Voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

‘t Boerenhuys BVBA dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die ‘t Boerenhuys BVBA gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt ‘t Boerenhuys BVBA ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. ‘t Boerenhuys BVBA zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van ‘t Boerenhuys BVBA en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 1. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

‘t Boerenhuys BVBA bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI.         Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

‘t Boerenhuys BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Specifiek maakt ‘t Boerenhuys BVBA een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode:

 • De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden. Over het algemeen worden alle gegevens bewaard betreffende uw relatie met ‘t Boerenhuys BVBA. Gegevens betreffende prospects worden gedurende maximaal tien jaar na het laatste contact met een prospect bewaard. Dit met uitzondering van  gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.
 • De archiveringsperiode voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van ‘t Boerenhuys BVBA, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving.
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van ‘t Boerenhuys BVBA.
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.

Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 1. Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder). Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper / huurder of beleggers

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 1. Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Duur: 10 jaar

 1. Gegevens van kandidaat huurder of koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 1. Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Duur: 10 jaar

 1. Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Duur: 10 jaar

 1. Gegevens over de verrichtingen van ‘t Boerenhuys BVBA met u.

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 1. Gegevens over de exploitatie en voorkeuren van de klant.

Duur: 10 jaar

 1. Cookies

Duur: Eén maand

 

VII. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Waar de verwerking gebaseerd is op het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ‘t Boerenhuys BVBA. U moet er wel rekening mee houden dat als door uw verzet ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens niet mag of kan verwerken, het niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt dit eenvoudig aanvragen bij ‘t Boerenhuys BVBA via info@boerenhuys.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van uw bescherming.

1.           Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals onder III D en III E werd aangegeven vraagt ‘t Boerenhuys BVBA uw toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van ‘t Boerenhuys BVBA. In dat geval zal ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@boerenhuys.be.
 • Door op de link “pas uw profiel aan” te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door ‘t Boerenhuys BVBA is verzonden

De uitoefening van het recht van bezwaar kan evenwel ‘t Boerenhuys BVBA niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring. 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ‘t Boerenhuys BVBA uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist, kunt u verschillende acties ondernemen. U kan hierover de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken. In het Engels is dat de data protection officer.

050 70 80 80
Info@boerenhuys.be

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit), per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

VIII. Ons gebruik van tracking software

Op onze website http://www.boerenhuys.be wordt Google-Analytics als trackingservice gebruikt. We verzamelen hiermee informatie over de prestaties  van onze website en hoe gebruikers hierop navigeren. Dit is een hulpmiddel om statistische rapporten te maken over activiteit, de inhoud en websiteprestaties te verbeteren.

De trackingservice wordt niet gebruikt om u te volgen of uw persoonsgegevens te verzamelen.

IX. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

‘t Boerenhuys BVBA hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

‘t Boerenhuys BVBA neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van ‘t Boerenhuys BVBA gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal ‘t Boerenhuys BVBA onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal ‘t Boerenhuys BVBA u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

X. Update van deze privacyverklaring

Als onze diensten wijzigen, we feedback van klanten krijgen of als de regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, kunnen wij deze verklaring eenzijdig bijwerken.

 

Steeds het nieuwste aanbod in je mailbox?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bekijk het aanbod

Neem een kijkje in ons aanbod panden en kijk zeker ook eens wat we al verkochten.

Meer info